1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED                                                      
Ethvert salg og enhver leverance fra FTC A/S sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med FTC A/S
medkontrahent. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem FTC A/S og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra FTC A/S.
2. TILBUD
Afgiver FTC A/S tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til FTC A/S senest 4 uger efter tilbudets datering.
3. RETURVARER/AFBESTILLING
a. Returvarer modtages kun efter forudgående accept fra FTC A/S. Forsendelse sker for købers regning og risiko. b. Ved afbestilling har FTC A/S ret til, at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået arbejdsløn og avancetab, dog minimum et beløb svarende til 20 % af købesummen. Skaffe vare kan ikke retuneres.
4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR
a. Priser er medmindre andet angives ab lager samt excl. moms, emballage og montørassistance.
c. FTC A/S tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbud anførte pris i følgende tilfælde,  Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leverancen
på mere end 3% fra tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt, · Ændringer i afgifter eller toldsatser, I ovennævnte tilfælde er FTC A/S berettiget til, at regulere prisen med den fulde difference. FTC A/S er berettiget til at beregne et ekspeditionsgebyr for alle ordrer under kr. 500.
5. MONTERING
a. Eventuel montørassistance, udover det i ordrebekræftelsen opgivne ved opstilling, beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.
b. Skulle FTC A/S montør efter aftalt fremmøde hos køber eller dennes kunde, blive forhindret i at udføre sit arbejde og dette ikke skyldes FTC A/S forhold, er FTC A/S  berettiget til at fakturere køber for medgåede udgifter til transport samt arbejdstid.
6. BETALINGSBETINGELSER/EJENDOMSRET
a. Betaling skal ske kontant senest netto 14 dage efter fakturadato eller i henhold til ordrebekræftelse.
b. Leverancen forbliver FTC A/S ’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har køber ikke senest 3 måneder efter forfaldsdagen betalt det skyldige beløb, er FTC A/S berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, gøre ovennævnte ejendomsforbehold gældende samt kræve morarente og erstatning for det tab FTC A/S har lidt.
c. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.
d. Enhver forsinkelse med betalingen, giver endvidere FTC A/S ret til, at tilbageholde yderligere leverancer indtil betaling sker samt fordre betryggende sikkerhedsstillelse til sikkerhed for fremtidige leverancer. Derudover har FTC A/S ret til, at hæve aftalen og kræve erstatning for ethvert tab i anledning af købers misligholdelse, herunder avancetab.
d. Ved levering og montering af delleverancer forbeholder FTC A/S sig retten til, at fakturere køber a’conto, for de enkelte delleverancer.
e. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne med noget krav, som ikke er skriftligt anerkendt af FTC A/S.
7. FORSENDELSE OG FORSIKRING
a. Forsendelse og forsikring sker i henhold til Incoterms, Ex Works.
b. Såfremt FTC A/S skal levere materialer samt foretage montage, påhviler det køber at sikre, at der fra dennes eller bygherres side, er tegnet all-risk forsikring af en sådan størrelse, at FTC A/S’s materialer er dækket fuldt ud i tilfælde af en forsikringsbegivenhed. FTC A/S kan kræve dokumentation for, at all-risk forsikring er tegnet førend montage foretages.
c. Ved arbejder som FTC A/S udfører på bestående bygninger eller anlæg, påhviler det køber at sikre, at FTC A/S er medforsikret på bygherres Bygnings-, Løsøre-, og Driftstabsforsikring, således, at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod FTC A/S.
8. LEVERINGSTID
a. Såfremt et bestemt tidspunkt for leveringen ikke er aftalt mellem FTC A/S og køber, men der i stedet er angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum for at løbe fra indgåelsen af aftalen.
b. I det omfang FTC A/S ikke har modtaget de nødvendige specifikationer, tegninger mv. til brug for leverancens udførelse, udskydes leveringstidspunktet – respektivt starttidspunktet for ovennævnte tidsrum – indtil køber har givet FTC A/S de ønskede oplysninger. FTC A/S har pligt til inden rimelig tid – at gøre køber opmærksom på, hvilke oplysninger FTC A/S  mangler for at kunne udføre leverancen.
c. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lock-out eller andre force majeure situationer, herunder med forbehold for mangler eller forsinkelse af leverancer fra FTC A/S underleverandører.
d. Kan køber ikke aftage leverancen til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold underrette FTC A/S telefonisk og skriftligt samt oplyse årsagen til forsinkelsen og hvornår levering kan finde sted. FTC A/S er kun forpligtet til at acceptere en udskydelse af leveringstidspunktet, såfremt køberen godtgør FTC A/S dokumenterede udgifter ved udskydelsen. Udskydelse af leveringstidspunktet fritager ikke køber for at erlægge købesummen til det aftalte tidspunkt.
9. MANGLER OG REKLAMATION
a. Det påhviler købere umiddelbart ved leveringen at undersøge varens tilstand og i tilfælde af mangler straks at reklamere skriftligt til FTC A/S. Reklamerer køber ikke senest 5 dage efter modtagelsen af leverancen bortfalder købers adgang til at gøre mangelbeføjelser gældende mod FTC A/S, jf. punkt e nedenfor.
b. FTC A/S påtager sig intet ansvar for følger af, at konstaterbart mangelfulde varer indsættes i byggeriet.
c. Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions- fabrikations og materialefejl ved de leverede materialer samt mangelfuldt udført montagearbejde (Reklamationer over overfladeskader accepteres kun, hvis køber har foretaget den rette overfladebehandling og vedligeholdt konstruktionen)
d. Købers beføjelse ved mangler ved leverancen udgør alene, krav på afhjælpning af manglerne snarest ved udbedring, omlevering eller efter levering. Afhjælpning af mangler af tredjemand FTC A/S regning, kan kun ske efter skriftlig accept fra FTC A/S l.
e. FTC A/S kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, som køber mener at have lidt.
10. PRODUKTANSVAR
a. FTC A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af FTC A/S
b. FTC A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af FTC A/S. Dog kan erstatningen aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 1.000.000,00 incl. renter og omkostninger.
c. FTC A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbod- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde over for tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab.
d. I den udstrækning FTC A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde FTC A/S l skadesløs i samme omfang, som FTC A/S ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod FTC A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
11. ANSVARSBEGRÆNSNING
FTC A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbod- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab. Selvom FTC A/S i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen, kan dette
ikke bevirke, at FTC A/S har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.
12. OPHAVSRET
a.Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som udleveres til køberen, forbliver FTC A/S ejendom og må ikke kopieres eller udnyttes på anden uretsmæssig måde.
b. For produkter som fremstilles i henhold til købers specifikationer, har køber ansvaret for krænkelser af tredjemandsrettigheder, f.eks. patentrettigheder eller anden immaterialret.
13. FORCE MAJEURE
a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for FTC A/S l, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed , som FTC A/S ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. b. FTC A/S er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte omstændigheder. c. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.
14. VÆRNETING OG LOVVALG
a.Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal afgøres endeligt ved voldgift, efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut b. Afgørelsen skal træffes efter dansk ret.
Middelfart d. 1-1-2013